Regulamin Serwisu

Poniższy regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z usługi i produktów dostępnych za pośrednictwem serwisu app.acesender.com, włącznie z wykorzystaniem API. Serwis jest prowadzony przez usługodawcę.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Serwisu oraz Systemu
 2. System – system informatyczny dostępny online o nazwie AceSender, działający w modelu SaaS, do którego Użytkownik loguje się poprzez Serwis
 3. Serwis – Internetowy serwis dostępny pod adresem app.acesender.com
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu, uzyskała dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta
 5. Konto – funkcjonalność oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach Systemu, do którego dostęp możliwy jest za pomocą hasła tworzonego przez Użytkownika
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu dostępu do Serwisu poprzez założenie Konta.
 7. Odbiorca – osoba, na której adres e-mail podany przez Użytkownika wysyłane są Wiadomości
 8. Usługa – usługa świadczona poprzez Internet przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi w postaci Systemu, oraz świadczenie przez Usługodawcę usług w zakresie pośrednictwa dot. e-mail marketingu, służące do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, w tym wysyłania Wiadomości.
 9. UsługodawcaCleanScripts.com, 70-653 Szczecin, ul. Rugiańska 12/5, NIP: 8522488559, REGON: 321435123
 10. Wysyłający – podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą, któremu Usługodawca w ramach Usługi zleca wysyłkę Wiadomości.
 11. Wiadomość – wiadomość e-mail o charakterze reklamowym, której treść wprowadził do Systemu Użytkownik, wysyłana przez Wysyłającego na adres e-mail Odbiorcy

II. Postanowienia Ogólne

 1. Poprzez Serwis Usługodawca, w ramach swojej działalności gospodarczej, świadczy Użytkownikowi Usługę.
 2. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem na czas nieokreślony, który zarejestrował się na stronie app.acesender.com.
 3. Użytkownik oświadcza, że zawiera Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykorzysta Usługę jedynie w celach związanych z zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest jedynie pośrednikiem w zakresie wysyłki Wiadomości, i że Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Wysyłającego.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony przez Odbiorców do przetwarzania ich adresów e-mail w celach marketingowych, w tym do przekazania ich Usługodawcy w celu wykonania przez niego Usługi.
 6. Użytkownik oświadcza, że ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność, w szczególności, ale nie wyłącznie odszkodowawczą wobec podmiotów trzecich, w tym Odbiorców, za zdarzenia związane ze zleconymi przez niego wysyłkami Wiadomości, w tym za treść Wiadomości.
 7. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu zgodnie z prawem i posiada wszystkie stosowne i wymagane prawem zgody, w tym zgody Odbiorców.
 8. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie,
  3. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej realizacji Umowy,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Usługodawcy, a także wiadomości wysyłanych na zlecenie i w porozumieniu z podmiotami z nim współpracującymi, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu,
  6. umieszczone na Koncie dane osobowe i informacje dotyczące Użytkownika lub innych osób, w tym Odbiorców zostały uzyskane i zamieszczone przez Użytkownika w sposób zgodny z prawem oraz w sposób nienaruszający dóbr, w tym dóbr osobistych, osób trzecich,
  7. Usługodawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  8. wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur VAT za Usługę w postaci elektronicznej. Taką zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie na adres siedziby Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta.

III. Korzystanie z Serwisu

  1. Aby korzystać z Serwisu, Systemu oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „Cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail.
  2. Hasło do Systemu musi spełniać wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa określonego w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  3. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie następuje osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
  4. Konto w Systemie nie może być sprzedane, zamienione, odstąpione.
  5. Nie ma ograniczenia ilości Kont posiadanych przez Użytkownika.
  6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta i odstąpić od wykonywania usługi użytkownikowi, bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu,
   2. Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),
   3. Odbiorcy informują Usługodawcę, że nie udzielali zgody na otrzymywanie Wiadomości, bądź treść Wiadomości ich obraża lub niepokoi,
   4. Usługodawca poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zgodności z prawem działań podejmowanych w ramach Usługi przez Użytkownika,
   5. Użytkownik, którego poprzednie Konto zostało zablokowane przez Usługodawcę, założy nowe Konto,
   6. Użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem Usługodawcy.
  7. W wypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 6 powyżej, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.

IV. Płatności

 1. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 
 2. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 3. Użytkownik może dokonać Opłaty będąc zalogowanym na swoje Konto, za pośrednictwem udostępnionych sposobów płatności.
 4. Użytkownik ma do wyboru następujące metody płatności za zamówienie:
  1. Karty Kredytowe, Debetowe i Przedpłacone (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
  2. Przelewy (Deutsche Bank, Idea Bank, ING, iPKO, Millenniumm, MultiTransfer, mTransfer, Płacę z Inteligo, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, iPKONET, Bank BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Getin Bank, Bank Pekao, Przelew internetowy)
 5. Kredytów standardowych oraz promocyjnych nie można zwrócić i odzyskać ich wartości np. na pieniądze.
 6. Faktura VAT w formie elektronicznej wystawiana jest po dokonaniu płatności.
 7. Historię faktur Użytkownik może śledzić w zakładce „Konto > Historia płatności
 8. Uzupełnienie stanu Konta nastąpi po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez Użytkownika.
 9. Poprzez dokonanie Opłaty Uczestnik nabywa ilość punktów (kredytów) zgodnie z cennikiem. Ilość aktualnie posiadanych przez Uczestnika punktów (kredytów) jest wyświetlana Uczestnikowi w Systemie. Punkty(kredyty) służą do opłacania wysyłki wiadomości do Odbiorców.

V. Dodatkowe prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia Odbiorcy, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Systemu lub Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
 2. Użytkownikowi nie wolno:
  1. działać niezgodnie z prawem oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu (określonymi przez IAB Polska w dokumencie Dobre praktyki e-mail marketingu),
  2. wprowadzać do Systemu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z realizacją Usługi bazy danych zgromadzonej przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, związaną z Wiadomościami. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca w przypadku uzyskania informacji o wysyłaniu za pomocą Systemu Wiadomości naruszających zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Systemu do czasu złożenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika lub podmiotów trzecich niezgodna z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość moderowania wysyłanych przez Użytkownika treści, w tym Wiadomości. Moderacja prowadzona jest przez pracowników Biura Obsługi Klienta bądź też Administratorów Systemu.

VI. Polityka antyspamowa

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wysyłania spamu z wykorzystaniem Systemu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany importować do Systemu jedynie adresy dla których ma zgodę na wysyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną.
 3. Całkowicie zabronione jest importowanie adresów oraz wysyłanie na adresy zebrane z sieci www i wszelkich publicznych baz danych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do ustawienia w swoich kampaniach prawdziwych nazw i adresów w nagłówkach From (Od) oraz prawdziwy adres Reply-To (odpowiedz do). Wymagane jest także umieszczenie swoich danych w stopce, tak aby wiadomości nie budziły wątpliwości od kogo pochodzą.
 5. Konto użytkownika może zostać zablokowane i Usługodawca może odstąpić od wykonywania usługi w przypadku gdy użytkownik wysyła wiadomości:
  1. zniesławiające, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe itp,
  2. dyskryminujące, rasistowskie lub nawołujące do przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy,
  3. naruszające lub przywłaszczającej sobie prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  4. zawierające odnośniki, załączniki lub skrypty służące do wyłudzania danych, hakowania, wirusy, malware,
  5. pornograficzne lub w inny sposób zorientowane w treść dla dorosłych,
  6. zawierające fałszywe treści wprowadzające w błąd Odbiorcę,
  7. promujące: napoje alkoholowe, leki, tytoń, produkty związane z tytoniem, lub substancje odurzające.
  8. których treść lub zawartości uznane zostaną za niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz jeżeli są szkodliwe dla reputacji Serwisu lub jego oddziałów, partnerów, klientów i użytkowników.
 6. W każdej Wiadomości wysłanej przez System musi znajdować się link rezygnacji. Musi być klikalny, prawidłowo opisany oraz umieszczony w widocznym miejscu wiadomości. Użytkownicy wysyłający Wiadomości nie spełniające tych wymagań, będą zawieszane lub usługodawca odstąpi od wykonywania usługi.
 7. Zabronione jest wysyłanie kolejnych Wiadomości do odbiorców, którzy wypisali się z listy.
 8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany działać zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji, że użytkownik nie stosuje się do Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zablokowania konta i odstąpienia od wykonywania Usługi.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta w przypadku wysłania wiadomości na spam-trap lub jeżeli z powodu wysyłki użytkownika jeden z adresów IP używanych wysyłania poczty przez Serwis zostanie wpisany na czarne listy (RBL).
 11. W wypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 5 powyżej, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.

VII. Warunki rezygnacji z usługi serwisu

 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownik może wysłać rezygnację z Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@acesender.com lub na adres siedziby Usługodawcy.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia zdarzenia skutkującego reklamacją.
 2. Użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę kwestionujący wysokość naliczonych przez Usługodawce opłat lub podnoszący niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, a także przerwy w świadczeniu usług płatnych okresowo, trwającej co najmniej 24 godziny mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego poprzez adres e-mail lub listem poleconym na adres rejestrowy Usługodawcy
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu listu zawierającego reklamację lub otrzymania wiadomości drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja, o której mowa powyżej była rozpatrywana niezwłocznie a Użytkownik otrzymał na nią odpowiedź nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji.
 5. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację będzie zawierać poza uzasadnieniem prawnym i faktycznym także rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, oraz uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Systemu.
 2. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, na osobę spełniającą kryteria przystąpienia do Umowy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla Usługodawcy.
 5. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 11 Grudnia 2014 roku.