Konfiguracja SPF/DKIM w nazwa.pl

Po zalogowaniu do panelu użytkownika w nazwa.pl, należy wybrać domenę, a następnie w celu dokonania wymaganych zmian przejść do zarządzania Rekordami DNS. Aby dodać kolejny wpis DNS należy nacisnąć  przycisk „Dodaj kolejny rekord” znajdujący sie na dole strony. W podanym przykładzie wykorzystana została domena 101task.eu.

Panel zarządzania DNS w home.pl


1. Ustawienie SPF w nazwa.pl:

 Aby ustawić SPF u rejestratora nazwa.pl należy dodać rekord TXT według poniższego przykładu:

Dodawanie rekordu SPF w nazwa.pl

W polu "nazwa" należy wpisać konfigurowaną domenę, natomiast jako główną wartość rekordu wpisać następującą wartość:

v=spf1 a mx include:_spf.acesender.com ~all

Jeżeli rekord SPF już istnieje w postaci np."v=spf1 a mx include:_spf.google.com" to powiniśmy dopisać do istniejącego rekordu "include:_spf.acesender.com.com" W wyniku powyższych działań otrzymamy następujący wpis:

 

v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf. acesender.com ~all


2. Ustawienie klucza domeny/DKIM w nazwa.pl

Dodawanie rekordu DKIM w nazwa.pl

Aby ustawić DKIM dla domeny zarejestrowanej w serwisie nazwa.pl należy dodać nastepujący wpis TXT:
Nazwa: api._domainkey.twojadomena.com
Uwaga! Wartość „twojadomena.com” musi zostać zamieniona na nazwę domeny którą starasz się skonfigurować.
Wartość:

k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB

3.Ustawienie domeny śledzenia (tracking) w nazwa.pl

Poniższe ustawienia pozwalają śledzić interakcje wykonane na linkach wychodzących znajdujących się w treści wysyłanych maili. Konfiguracja domeny śledzenia jest wymagana do uzyskania i poprawy oceny nadawcy.

Dodawanie rekordu CNAME w nazwa.pl

Aby skonfigurować domene śledzenia u rejestratora nazwa.pl należy stworzyć rekord CNAME dla domeny lub subdomeny wskazujący na email.acesender.com.

Nazwa: tracking.yourdomain.com

Uwaga! Wartość „yourdomain.com” musi zostać zamieniona na nazwę domeny którą starasz się skonfigurować.
Typ: CNAME

Wartość: email.acesender.com


4. Walidacja ustawień

Po ustawieniu rekordów DNS należy wykonać walidację ustawień. W tym celu należu przejść do ustawień wysyłania i kliknąć przycisk weryfikacji dla konfigurowanej domeny. Weryfikacja może zostać przeprowadzona po wcześniejszym rozpropagowaniu zmian w DNS.
Uwaga! Propagacja zmian w strefie DNS może zając nawet do 24 godzin.