Polityka Antyspamowa

Polityka Antyspamowa jest dla wszystkich osób, które korzystają z Serwisu w celach związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Serwisu oraz Systemu
 2. System – system informatyczny dostępny online o nazwie AceSender, działający w modelu SaaS, do którego Użytkownik loguje się poprzez Serwis
 3. Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem app.acesender.com
 4. Dane osobowe – to wszelkie dane Odbiorców definowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które Użytkownik wgrywa do Systemu
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu, uzyskała dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta
 6. Konto – funkcjonalność oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach Systemu, do którego dostęp możliwy jest za pomocą hasła tworzonego przez Użytkownika
 7. Odbiorca – do nich Użytkownik wysyła Wiadomości. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów zostały wgrane do Systemu przez Użytkownika.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu dostępu do Serwisu poprzez założenie Konta.
 9. Usługa – usługa świadczona poprzez Internet przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi w postaci Systemu, oraz świadczenie przez Usługodawcę usług w zakresie pośrednictwa dot. e-mail marketingu, służących do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, w tym wysyłania Wiadomości.
 10. UsługodawcaCleanScripts.com, 71-784 Szczecin, ul. Maciejkowa 29/4, NIP: 8522488559, REGON: 321435123
 11. Wysyłający – podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą, któremu Usługodawca w ramach Usługi zleca wysyłkę Wiadomości.
 12. Wiadomość – wiadomość e-mail o charakterze reklamowym, której treść wprowadził do Systemu Użytkownik, wysyłana przez Wysyłającego na adres e-mail Odbiorcy
 13. Spamtrap – adres, który został stworzony i umieszczony w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu
 14. Kampania – jest to działanie w zakresie wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem Systemu. Kampanią jest dokonanie przez Użytkownika jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila, a także wysyłka pojedynczej wiadomości e-mail,
 15. Regulamin – Jest to dokument, w którym określone są warunki korzystania z Systemu oraz Serwisu. Można zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu klikając tutaj

II. Polityka Antyspamowa

 1. Usługodawca w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz dla wyeliminowania wszelkiego typu nadużyć, do których może dojść za pośrednictwem Systemu, bezwzględnie zakazuje:
  1. wysyłania spamu za pomocą Systemu,
  2. wgrywania do Systemu adresów e-mail lub numerów telefonów Odbiorców, którzy nie wyrazili bezpośrednio na rzecz użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  3. wgrywania do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) lub numerów telefonów, które zostały zebrane z Internetu lub wszelkich publicznych baz danych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy, bądź skryptów dodających nowych odbiorców do formularza zapisu, umieszczonego na stronie internetowej Użytkownika, a połączonego z listą odbiorców na Koncie Użytkownika,
  4. wysyłania wiadomosci sugerujących wygranie konkursu lub otrzymanie pieniędzy w zamian za rejestrację i/lub pozostawienie danych Odbiorcy na stronie, do której prowadzi link zawarty w Wiadomości,
  5. rozsyłania Wiadomości, których treść sugeruje, że Odbiorcy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu albo zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a przedmiotowa Wiadomość ma na celu weryfikację adresów właśnie pod tym kątem.
  6. wysyłania kolejnych Wiadomości do Odbiorców, którzy zrezygnowali z ich otrzymywania
  7. Wysyłania wiadomości których treść:
   1. jest zniesławiająca, oszczercza, wulgarna, obsceniczna, obraźliwa itp,
   2. jest dyskryminująca, rasistowska lub nawołuje do przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy,
   3. narusza lub przywłaszcza sobie prawa własności intelektualnej osób trzecich,
   4. zawiera odnośniki, załączniki lub skrypty służące do wyłudzania danych, hakowania, wirusy, malware,
   5. jest pornograficzna lub w inny sposób zorientowana w treść dla dorosłych,
   6. zawierająca fałszywe informacje wprowadzające w błąd Odbiorcę,
   7. promuje: napoje alkoholowe, leki, tytoń, produkty związane z tytoniem, lub substancje odurzające.
   8. uznana zostanie za niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami oraz jeżeli jest szkodliwa dla reputacji Serwisu lub jego oddziałów, partnerów, klientów i użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do ustawienia w swoich kampaniach prawdziwych nazw i adresów w nagłówkach From (Od) oraz prawdziwy adres Reply-To (odpowiedz do). Wymagane jest także umieszczenie informacji o firmie, siedzibie, adresie, oraz danych kontaktowych w stopce, tak aby wiadomości nie budziły wątpliwości od kogo pochodzą.
 3. W każdej Wiadomości wysłanej przez System musi znajdować się link rezygnacji. Musi być klikalny, prawidłowo opisany oraz umieszczony w widocznym miejscu wiadomości. Użytkownicy wysyłający Wiadomości nie spełniające tych wymagań, będą zawieszani lub usługodawca odstąpi od wykonywania usługi.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta w przypadku wysłania wiadomości na spam-trap lub jeżeli z powodu wysyłki użytkownika jeden z adresów IP używanych do wysyłania poczty przez Serwis zostanie wpisany na czarne listy (RBL).

III. Skutki naruszenia Polityki Antyspamowej

 1. naruszenie każdorazowo Polityki Antyspamowej wiążę się z podejmowaniem przez Usługodawce działań, proporcjonalnych do naruszenia.
 2. Jeżeli istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia lub usługodawca otrzyma wiarygodne informacje, że użytkownik naruszył Politykę Antyspamową to może
  1. w ramach Moderacji anulować wysyłane wiadomości,
  2. zablokować Ci możliwość wysyłania nowych wiadomości,
  3. dokonać blokady konta zgodnie z Regulaminem.
 3. „odbicia”, tj. informacje o niedoręczeniu e-maili, przekroczą 10% ogółu Odbiorców danej Kampanii,
 4. Dodatkowo, jeżeli użytkownik z związku z wysyłaną Kampanią:
  1. wyśle e-maila na Spamtrap,
  2. używany przez System adres IP trafi na RBL,
  3. używana przez System domena trafi na RBL,
  4. usługodawca otrzyma notyfikację o niepożądanych wiadomościach, kierowanych na adresy poczty elektronicznej Odbiorców,
  5. notyfikacje „skargi” przekroczą 0,01% Odbiorców danej Kampanii,
  6. istnieją uzasadnione przypuszczenia lub otrzymamy wiarygodne informacje, że użytkownik podszywa się pod inny podmiot,
  7. użytkownik wysyła wirusy, robaki, phishing, malware, lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie,
  to usługodawca jest uprawniony do zastosowania wszystkich negatywnych konsekwencji opisanych w Polityce Antyspamowej oraz Regulaminie.
 5. Acesender zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Antyspamowej. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie acesender.com w zakładce „Polityka Antyspamowa”.