Polityka Prywatności
obowiązująca od 27 grudnia 2020 roku

Polityka prywatności odnosi się do danych zbieranych od osób korzystających z systemu acesender dostępnego pod adresem acesender.com. Dane zbierane są zarówno w trakcie korzystania z systemu i strony internetowej, jak i w trakcie zakładania konta.

Skrócona informacja o danych osobowych:

Kim jesteśmy?

AceSender, tj. Łukasz Wadas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CleanScripts.com Łukasz Wadas jest administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem AceSender.com. Możesz skontaktować się z AceSender pisemnie, na adres: 71-784 Szczecin, ul. Maciejkowa 29/4 lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: pomoc@acesender.com.

Po co zbieramy dane?

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności AceSender.com, wypełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń, analityki biznesowej, odpowiadania na zapytania, badania satysfakcji Użytkowników oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom zgodnie z Polityką Antyspamową i Regulaminem.

Komu je przekazujemy?

Twoje dane są udostępniane jedynie podmiotom trzecim, które udzielają nam pomocy lub wsparcia jako podmioty przetwarzające lub administratorzy.

Jakie mam prawa?

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz złożenia do organu nadzorczego skargi związanej z ich przetwarzaniem. W niektórych przypadkach masz również inne prawa, na przykład do wycofania zgody, sprzeciwienia się użyciu Twoich Danych lub do ich przenoszenia.

Potrzebuję dalszych informacji.

Szczegółowe informacje o naszej polityce prywatności i zasadach ochrony danych osobowych znajdziesz poniżej.

Pełna treść Polityki Prywatności:

I. Definicje

 1. Polityka Prywatności – niniejsza polityka;
 2. System – system informatyczny dostępny online działający w modelu SaaS, do którego Użytkownik loguje się poprzez Serwis służący do świadczenia Usługi;
 3. Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem app.acesender.com;
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i uzyskała dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta;
 6. Gość – każda osoba korzystająca z Serwisu nie będąca Użytkownikiem ani Odbiorcą;
 7. Konto – funkcjonalność oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach Systemu, do którego dostęp możliwy jest za pomocą hasła tworzonego przez Użytkownika;
 8. Odbiorca – podmioty, do których Użytkownik wysyła Wiadomości. Są to podmioty, których adresy e-mail lub numery telefonów zostały wgrane do Systemu przez Użytkownika;
 9. Umowa Główna – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu, którą Użytkownik zawiera z AceSender poprzez akceptację warunków określonych Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu dostępu do Serwisu poprzez założenie Konta;
 10. Usługa – rządzona Regulaminem i objęta Umową Główną usługa świadczona poprzez Internet przez AceSender w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi w postaci Systemu, oraz świadczenie przez AceSender usług w zakresie pośrednictwa dot. e-mail marketingu, służące do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, w tym wysyłania Wiadomości;
 11. AceSender – Łukasz Wadas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CleanScripts.com Łukasz Wadas, 71-784 Szczecin, ul. Maciejkowa 29/4, NIP: 8522488559, REGON: 321435123;
 12. Wysyłający – podmiot trzeci współpracujący z AceSender, któremu AceSender w ramach Usługi zleca wysyłkę Wiadomości;
 13. Wiadomość – wiadomość e-mail o charakterze reklamowym, której treść wprowadził do Systemu Użytkownik, wysyłana przez Wysyłającego na adres e-mail Odbiorcy w ramach wykonywania Usługi;
 14. Polityka Antyspamowa – Aby korzystanie z Systemu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu, stworzona została Polityka Antyspamowa, która skupia wszystkie regulacje i zasady dotyczące niedozwolonych praktyk. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj.
 15. Umowa Powierzenia – umowa powierzenia Danych osobowych między Użytkownikiem, a AceSender, będącym podmiotem przetwarzającym. Jeśli chcesz zapoznać się z Umową Powierzenia kliknij tutaj. Jeżeli Użytkownik jest podmiotem przetwarzającym i dokonuje dalszego podpowierzenia Danych osobowych AceSender, Umowa Powierzenia będzie stosowana przez Strony odpowiednio.
 16. Regulamin - regulamin świadczenia Usługi. Jeśli chcesz zapoznać się z Regulaminem kliknij tutaj.
 17. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Podstawowe wiadomości

 1. AceSender jest administratorem Danych osobowych Użytkowników i Gości, w związku z korzystaniem przez te osoby z Usługi, Systemu i Serwisu. W tym zakresie to AceSender odpowiada za ustalenie celu i zasad przetwarzania danych.
 2. AceSender jest również podmiotem przetwarzającym Dane osobowe powierzone mu w celu korzystania z Usługi przez Użytkowników, w tym dane Odbiorców. Wówczas AceSender przetwarza dane zgodnie z poleceniem Użytkownika w zakresie przewidzianym Umową Główną.
 3. Możesz skontaktować się z AceSender pisemnie, na adres: 71-784 Szczecin, ul. Maciejkowa 29/4 lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: pomoc@acesender.com.

III. Gromadzone informacje i cele przetwarzania

 1. AceSender jako administrator danych przetwarza Dane osobowe w różnym zakresie, zależnie od tego czyje są te dane i w jaki sposób zostały pozyskane. I tak:
  1. dane Użytkownika zbierane podczas rejestracji, podawane przez Użytkownika to adres e-mail, imię, nazwisko, adres, dane firmy;
  2. dane Użytkownika zbierane w trakcie wykonywania Umowy Głównej to dane dotyczące płatności, dane dotyczące sposobu korzystania z Usługi oraz dodatkowe dane podane przez Użytkownika;
  3. dane Użytkownika i Gościa zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu lub Systemu to adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarkę zgodnie z jej konfiguracją dokonaną przez osobę z niej korzystającą;
  4. dane zbierane podczas kontaktu z pomocą techniczną lub w ramach procedur reklamacyjnych lub podobnych to: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy, inne dane podane przez osobę kontaktującą się z AceSender.
 2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 powyżej zbierane są w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu i Systemu, wykonywania Umowy Głównej, wypełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń, analityki biznesowej, odpowiadania na zapytania, badania satysfakcji Użytkowników oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom zgodnie z Polityką Antyspamową i Regulaminem.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Głównej i świadczenia Usługi oraz udostępniania Serwisu;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie obowiązków podatkowych i kontrolnych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawnie uzasadnionych interesów AceSender, którymi są:
   1. dochodzenie roszczeń, gdyż AceSender ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia roszczeń w związku z niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usługi lub Serwisu lub obrony przed takimi roszczeniami;
   2. analityka biznesowa, gdyż AceSender ma uzasadniony interes w analizowaniu działania Usługi i Serwisu w celu zapewnienia ich rozwoju i poprawy ich działania;
   3. odpowiadanie na zapytania;
   4. badanie satysfakcji Użytkowników, gdyż AceSender ma uzasadniony interes w badaniu czy użytkownicy są zadowoleni by móc podnosić jakość naszej Usługi i Systemu;
   5. przeciwdziałanie nadużyciom, gdyż AceSender ma uzasadniony interes w przeprowadzaniu niezbędnej weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym oszustwom i nadużyciom, w tym sprawdzaniu, czy nie dochodzi do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu) za pośrednictwem Usługi, lub też Usługa nie jest wykorzystywana w celu oszustw lub wysyłania szkodliwego oprogramowania.
 4. Jako podmiot przetwarzający AceSender otrzymuje Dane osobowe od Użytkowników by wykonać cele Użytkowników. AceSender w tym zakresie jest związany poleceniem Użytkownika, a zakres i cel przekazywanych AceSender danych reguluje Umowa Powierzenia.

IV. Przekazywanie Danych osobowych

 1. AceSender zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek Danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. AceSender przekazuje Dane osobowe podmiotom, którymi posługuje się przy świadczeniu Usługi i wyłącznie celu jej wykonania.
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe związane z obsługą płatności internetowych zostaną przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznań przy ul. Grunwaldzka 186, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 3. Dane Odbiorców są przekazywane Wysyłającemu w celu wykonania Usługi.
 4. Dane Użytkowników, Gości i Odbiorców przekazywane są dostawcom serwerów, hostingów i usług informatycznych niezbędnych do wykonywania Usługi i funkcjonowania Serwisu.
 5. Współpracujemy również z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, np. w celu prowadzenia badań statystycznych.
 6. Podmioty do których przekazujemy dane mają siedzibę głównie w Polsce. Za każdym razem, gdy Dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ich odbiorcy wypełniają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych wynikające z:
  1. uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO;
  2. decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

V. Podstawowe uprawnienia

 1. W każdym czasie, w zakresie przewidzianym prawem ochrony danych osobowych, masz prawo do informacji, sprostowania, skasowania lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania ze swoich uprawnień skontaktuj się z AceSender.
 2. Skargi mogą być składane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

VI. Dodatkowe uprawnienia i obowiązki

 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 2. Konto użytkownika oraz wszystkie dane z nim powiązane mogą zostać usunięte z bazy danych AceSender i Wysyłającego.
 3. Użytkownik, poprzez system AceSender ma wgląd i możliwość edycji danych wprowadzanych przez niego do systemu AceSender.

VII. Okres przechowywania Danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Głównej, a po jej ustaniu w niezbędnym zakresie przez okres konieczny dla rozpatrywania skarg, zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi.
 2. AceSender zastrzega prawo do pozostawienia w systemie danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika w sytuacji, w której konto użytkownika zostało zablokowane przez AceSender z powodu naruszenia regulaminu przez użytkownika, wyłącznie jednak w celu identyfikacji użytkownika i uniemożliwienia mu obejścia blokady konta.
 3. Treść wiadomości wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem AceSender jest przechowywana w systemie AceSender przez 30 dni. Po upływie tego okresu wiadomości są permanentnie usuwane.
 4. Dane osobowe Gości przechowywane są przez okres trwałości plików cookies.

VIII. Pliki cookie

 1. AceSender wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, między innymi do utrzymywania sesji użytkownika, badania aktywności użytkownika w celu lepszego dopasowania serwisu i usługi do potrzeb użytkowników.
 2. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 3. Każdy może wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej.

IX. Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. AceSender zapewnia rozwiązania informatyczne dostępne w systemie internetowym pod adresem app.acesender.com służące do zgłaszania spamu, phishingu, scamu oraz ich przypadków naruszeń prawa i zasad współżycia społecznego przez wiadomości wysyłane przez użytkowników. Nieprawidłowości można zgłaszać również pod adresem poczty elektronicznej abuse@acesender.com lub na stronie https://acesender.com/zglos-spam.
 2. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres abuse@acesender.com.

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. AceSender może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności,
 2. AceSender powiadomi o zmianie Polityki Prywatności na 10 dni przed jej wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie AceSender.com lub wysłanie wiadomości na adres kontaktowy e-mail Użytkownika oraz zaktualizowanej wersji dokumentu na Koncie użytkownika i na stronie AceSender.com.
 3. Polityka Prywatności w powyższej wersji obowiązuje od dnia 27 grudnia 2020 roku i jest dostępna na acesender.com.