Regulamin Serwisu

Poniższy regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z usługi i produktów dostępnych za pośrednictwem serwisu app.acesender.com, włącznie z wykorzystaniem API. Serwis jest prowadzony przez usługodawcę.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Serwisu oraz Systemu
 2. System – system informatyczny dostępny online o nazwie AceSender, działający w modelu SaaS, do którego Użytkownik loguje się poprzez Serwis
 3. Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem app.acesender.com
 4. Dane osobowe – to wszelkie dane Odbiorców definowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które Użytkownik wgrywa do Systemu
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu, uzyskała dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta
 6. Konto – funkcjonalność oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach Systemu, do którego dostęp możliwy jest za pomocą hasła tworzonego przez Użytkownika
 7. Odbiorca – do nich Użytkownik wysyła Wiadomości. Są to osoby, których adresy e-mail lub numery telefonów zostały wgrane do Systemu przez Użytkownika.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu dostępu do Serwisu poprzez założenie Konta.
 9. Usługa – usługa świadczona poprzez Internet przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi w postaci Systemu, oraz świadczenie przez Usługodawcę usług w zakresie pośrednictwa dot. e-mail marketingu, służące do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, w tym wysyłania Wiadomości.
 10. UsługodawcaCleanScripts.com, 70-653 Szczecin, ul. Rugiańska 12/5, NIP: 8522488559, REGON: 321435123
 11. Wysyłający – podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą, któremu Usługodawca w ramach Usługi zleca wysyłkę Wiadomości.
 12. Wiadomość – wiadomość e-mail o charakterze reklamowym, której treść wprowadził do Systemu Użytkownik, wysyłana przez Wysyłającego na adres e-mail Odbiorcy
 13. Spamtrap – adres, który został stworzony i umieszczany w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu
 14. Kampania – jest to działania w zakresie wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem Systemu. Kampanią jest dokonanie przez Użytkownika jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila, a także wysyłka pojedynczej wiadomości e-mail,
 15. Polityka Antyspamowa – Aby korzystanie z Systemu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Stworzona została Polityka Antyspamowa, która skupia wszystkie powyższe regulacje i zasady. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj

II. Postanowienia Ogólne

 1. Poprzez Serwis Usługodawca, w ramach swojej działalności gospodarczej, świadczy Użytkownikowi Usługę.
 2. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem na czas nieokreślony, który zarejestrował się na stronie app.acesender.com.
 3. Użytkownik oświadcza, że zawiera Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykorzysta Usługę jedynie w celach związanych z zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Przetwarzanie przez System danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest jedynie pośrednikiem w zakresie wysyłki Wiadomości, i że Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Wysyłającego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych służących do oceny jakości importowanych list Odbiorców pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Wiadomości na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Wiadomości. W razie obecności na Liście Obiorców znacznej liczby toksycznych adresów, możemy wstrzymać wysyłkę Wiadomości do całej listy odbiorców lub zablokować Konto zgodnie z III pkt.7 i VII pkt.3 regulaminu
 7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się, akceptuje i będzie przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności,
  2. do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie,
  3. będzie korzystał z Serwisu zgodnie z prawem i posiada wszystkie stosowne i wymagane prawem zgody, w tym zgody Odbiorców,
  4. wprowadzone dane w procesie rejestracji oraz w profilu Konta są zgodne z prawdą
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Usługodawcy informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu na adres email Konta Użytkownika,
  6. umieszczone na w Systemie Dane osobowe i informacje dotyczące odbiorców zostały uzyskane i zamieszczone przez Użytkownika w sposób zgodny z prawem oraz w sposób nienaruszający dóbr, w tym dóbr osobistych, osób trzecich,
  7. jest uprawniony przez Odbiorców do przetwarzania ich Danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną tym do przekazania ich Usługodawcy w celu wykonania przez niego Usługi.
  8. jest Administratorem Danych Osobowych umieszczonych w Systemie w myśl definicji RODO oraz Ustawy o Danych Osobowych lub jest tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy,
  9. ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Systemu Dane osobowe. Jeśli będzie taka konieczność, Użytkownik zwalnia Usługodawce z jakiejkolwiek odpowiedzialności za importowane do Systemu Dane Osobowe,
  10. będzie współdziałał z Usługodawcą w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców skargi, dotyczącej Twoich Wiadomości oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej oraz Polityki Prywatności,
  11. importowane pliki do Systemu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa,
  12. będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wysyłane z Konta Wiadomości w tym za ich treść. Tworzone wiadomości od początku do końca zależą wyłącznie od Użytkownika,
  13. usługodawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  14. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (email i hasło, imie, nazwisko, nazwa firmy, adres, nip), przekazanych w profilu Konta, do celów rozliczeń za płatności oraz wykonania Usługi,
  15. wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur VAT za Usługę w postaci elektronicznej. Taką zgodę można każdej chwil cofnąć informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji na adres pomoc@acesender.com lub na piśmie wysłanym na adres Usługodawcy.
  16. będzie informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem dni od zmiany. Adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Systemu oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „Cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail.
 2. Usługodawca zaleca, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 3. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.
 4. Użytkownik nie może sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób.
 5. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będzie wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej Usługodawca może zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę.
 6. Usługodawca ma prawo czasowo zablokować konto w przypadku:
  1. Użytkownik łamię (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej. W tym przypadku blokada może zostać zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień Usługodawca może utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Systemu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Systemu miało charakter SPAMu, blokadę Konta zostanie utrzymana.
  2. Użytkownik łamie (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) przepisy powszechnie obowiązującego prawa.W tym przypadku blokada może zostać zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień Usługodawca może utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Systemu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Systemu miało charakter SPAMu, blokadę Konta zostanie utrzymana.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta i odstąpić od wykonywania usługi użytkownikowi, bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu,
  2. Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation),
  3. Odbiorcy informują Usługodawcę, że nie udzielali zgody na otrzymywanie Wiadomości, bądź treść Wiadomości ich obraża lub niepokoi,
  4. Usługodawca poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zgodności z prawem działań podejmowanych w ramach Usługi przez Użytkownika,
  5. Użytkownik, którego poprzednie Konto zostało zablokowane przez Usługodawcę, założy nowe Konto,
  6. Użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem Usługodawcy.
  7. stwierdzone zostanie ze wysyłane wiadomości są niezgodnej z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii spamtrapow, m.in. adresów abuse (abuse@domena) lub postmaster (postmaster@domena), możemy także trwale zablokować prowadzenie jakichkolwiek
 8. W wypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 6 lub 7 , Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.

IV. Płatności

 1. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. 
 2. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 3. Użytkownik może dokonać Opłaty będąc zalogowanym na swoje Konto, za pośrednictwem udostępnionych sposobów płatności.
 4. Użytkownik ma do wyboru następujące metody płatności za zamówienie:
  1. Karty Kredytowe, Debetowe i Przedpłacone (Visa, Maestro, MasterCard)
  2. Szybkie przelewy elektroniczne (PayPal, Inteligo, iPKO, mTransfer, Alior Bank T-mobile Usługi Bankowe, Millennium, Raiffeisen, Santander, Credit Agricole, Poczta Polska, Getin Bank, ING Bank Śląski, Idea Bank, Pekao S.A., Bank Pocztowy, Bank BNP, Blik, Citi Handlowy, Plus Bank, Noble Pay, BPS, Nest Bank, PBS, SGB)
 5. Kredytów standardowych oraz promocyjnych nie można zwrócić i odzyskać ich wartości np. na pieniądze.
 6. Faktura VAT w formie elektronicznej wystawiana jest po dokonaniu płatności.
 7. Historię faktur Użytkownik może śledzić w zakładce „Konto > Historia płatności
 8. Uzupełnienie stanu Konta nastąpi po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez Użytkownika.
 9. Poprzez dokonanie Opłaty Uczestnik nabywa ilość punktów (kredytów) zgodnie z cennikiem. Ilość aktualnie posiadanych przez Uczestnika punktów (kredytów) jest wyświetlana Uczestnikowi w Systemie. Punkty(kredyty) służą do opłacania wysyłki wiadomości do Odbiorców.

V. Dodatkowe prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zachowania w poufności danych osobowych wgrywanych przez Użytkownika do Systemu,
  2. nieudostępniania podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z realizacją Usługi danych osobowych zgromadzonych przez Użytkownika,
  3. Powiadomienia o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy,
 2. Użytkownik może pobrać z Systemu swoje Dane Osobowe uprzednio do niego zaimportowane i modyfikowane do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do systemu dane osobowe Twoich Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Systemie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek Acesender wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia Odbiorcy, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Systemu lub Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
 4. Użytkownikowi nie wolno:
  1. 1. działać niezgodnie z prawem oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu (określonymi przez IAB Polska w dokumencie Dobre praktyki e-mail marketingu),
  2. 2. wprowadzać do Systemu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, związaną z wysyłanymi przez niego Wiadomościami. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika lub podmiotów trzecich niezgodna z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość moderowania wysyłanych przez Użytkownika treści, w tym Wiadomości. Moderacja prowadzona jest przez pracowników Biura Obsługi Klienta bądź też Administratorów Systemu.

VI. Wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny. kierując do usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu na adres pomoc@acesender.com lub na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Ciebie pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Usługodawca może także wypowiedzieć Ci Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. gdy łamiesz postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej,
  2. gdy łamiesz przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  3. gdy nie zawarłeś z nami Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych,
  4. gdy odwołałeś polecenie przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych,
  5. gdy zażądałeś usunięcia swoich własnych danych osobowych w całości lub w takiej części, która uniemożliwia nam wykonywanie Umowy, bądź wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

VII. Kasowanie Konta

 1. Aby zapewnić najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Odbiorców, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, raportami z wysłanych Kampanii, szkicami niewysłanych Kampanii oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Aby skasować konto, użytkownik musi napisać na adres pomoc@acesender.com z adresu będącym loginem konta. Po potwierdzeniu właściciela konta na jego wniosek dane zgromadzone na Koncie zostaną skasowane w przeciągu 30 dni.
 3. Usługodawca uprawniony jest do skasowania Konto Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Umowa wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu
  2. Użytkownik nie logował się na nie przez okres kolejnych 12 miesięcy na konto
 4. Usługodawca, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia danych osobowych, które były zaimportowane do Systemu za pośrednictwem Konta.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia zdarzenia skutkującego reklamacją.
 2. Użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę kwestionujący wysokość naliczonych przez Usługodawce opłat lub podnoszący niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, a także przerwy w świadczeniu usług płatnych okresowo, trwającej co najmniej 24 godziny mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego poprzez adres e-mail lub listem poleconym na adres rejestrowy Usługodawcy
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu listu zawierającego reklamację lub otrzymania wiadomości drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja, o której mowa powyżej była rozpatrywana niezwłocznie a Użytkownik otrzymał na nią odpowiedź nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji.
 5. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację będzie zawierać poza uzasadnieniem prawnym i faktycznym także rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, oraz uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Systemu.
 2. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, na osobę spełniającą kryteria przystąpienia do Umowy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla Usługodawcy.
 5. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 25 Maja 2018 roku.