Regulamin Serwisu
obowiązujący od 27 Grudnia 2020 roku

Regulamin określa zasady korzystania z Usługi, oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Usługi i produktów dostępnych za pośrednictwem serwisu app.acesender.com, włącznie z wykorzystaniem API. Serwis jest prowadzony przez AceSender.

Nieodłączną częścią Regulaminu jest Umowa Powierzenia, Polityka Prywatności oraz Polityka Antyspamowa.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin użytkowania Serwisu oraz Systemu;
 2. System – system informatyczny dostępny online działający w modelu SaaS, do którego Użytkownik loguje się poprzez Serwis służący do świadczenia Usługi;
 3. Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem app.acesender.com;
 4. Dane osobowe – to wszelkie dane Odbiorców i innych osób, definiowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych, które Użytkownik wgrywa do Systemu;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i uzyskała dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta;
 6. Konto – funkcjonalność oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach Systemu, do którego dostęp możliwy jest za pomocą hasła tworzonego przez Użytkownika;
 7. Odbiorca – podmioty do których Użytkownik wysyła Wiadomości. Są to podmioty, których adresy e-mail lub numery telefonów zostały wgrane do Systemu przez Użytkownika;
 8. Umowa Główna – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu, którą Użytkownik zawiera z AceSender poprzez akceptację warunków określonych Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu dostępu do Serwisu poprzez założenie Konta;
 9. Usługa – rządzona Regulaminem i objęta Umową Główną usługa świadczona poprzez Internet przez AceSender w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi w postaci Systemu, oraz świadczenie przez AceSender usług w zakresie pośrednictwa dot. e-mail marketingu, służące do prowadzenia i kontrolowania kampanii marketingowych e-mail, w tym wysyłania Wiadomości;
 10. AceSender – Łukasz Wadas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CleanScripts.com Łukasz Wadas, 71-784 Szczecin, ul. Maciejkowa 29/4, NIP: 8522488559, REGON: 321435123;
 11. Wysyłający – podmiot trzeci współpracujący z AceSender, któremu AceSender w ramach Usługi zleca wysyłkę Wiadomości;
 12. Wiadomość – wiadomość e-mail o charakterze reklamowym, której treść wprowadził do Systemu Użytkownik, wysyłana przez Wysyłającego na adres e-mail Odbiorcy w ramach wykonywania Usługi;
 13. Spamtrap – adres, który został stworzony i umieszczany w Internecie celowo lub został przekształcony z adresu e-mail, nieużywanego. Spamtrap służy do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości na adresy, pochodzące z baz utworzonych w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi praktykami e-mail marketingu;
 14. Kampania – są to działania w zakresie wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem Systemu. Kampanią jest dokonanie przez Użytkownika jednej masowej wysyłki jednego wzoru e-maila, a także wysyłka pojedynczej wiadomości e-mail,
 15. Polityka Antyspamowa – Aby korzystanie z Systemu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu, stworzona została Polityka Antyspamowa, która skupia wszystkie regulacje i zasady dotyczące niedozwolonych praktyk. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Antyspamową kliknij tutaj.
 16. Polityka Prywatności – Aby korzystanie z Systemu odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu, stworzona została Polityka Prywatności, która skupia wszystkie regulacje i zasady dotyczące ochrony danych. Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.
 17. Umowa Powierzenia – umowa powierzenia Danych osobowych między Użytkownikiem, a AceSender, będącym podmiotem przetwarzającym. Jeśli chcesz zapoznać się z Umową Powierzenia kliknij tutaj. Jeżeli Użytkownik jest podmiotem przetwarzającym i dokonuje dalszego podpowierzenia Danych osobowych AceSender, Umowa Powierzenia będzie stosowana przez Strony odpowiednio.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Poprzez Serwis AceSender, w ramach swojej działalności gospodarczej, świadczy Użytkownikowi Usługę.
 2. Umowa Główna zostaje zawarta na czas nieokreślony z Użytkownikiem, który zarejestrował się na stronie app.acesender.com.
 3. Użytkownik oświadcza, że zawiera Umowę Główną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykorzysta Usługę jedynie w celach związanych z zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Przetwarzanie przez System danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z Programu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AceSender jest jedynie pośrednikiem w zakresie wysyłki Wiadomości, i że AceSender nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Wysyłającego.
 6. AceSender zastrzega sobie prawo do weryfikacji importowanych do Systemu adresów poczty elektronicznej (e-mail) za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych służących do oceny jakości importowanych list Odbiorców pod kątem ryzyka wiążącego się z wysyłką Wiadomości na toksyczne (potencjalnie niebezpieczne) adresy e-mail. W przypadku ich wykrycia, nie wyślemy na nie Wiadomości. W razie obecności na liście Obiorców znacznej liczby toksycznych adresów, możemy wstrzymać wysyłkę Wiadomości do całej listy Odbiorców lub zablokować Konto zgodnie z III pkt.7 i VII pkt.3 regulaminu.
 7. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zawiera z AceSender Umowę Główną, oraz że:
 8. zapoznał się, akceptuje i będzie przestrzegał przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, Polityki Antyspamowej, Polityki Prywatności oraz Umowy Powierzenia;
 9. do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie;
 10. będzie korzystał z Serwisu zgodnie z prawem i posiada wszystkie stosowne i wymagane prawem zgody, w tym zgody Odbiorców;
 11. wprowadzone dane w procesie rejestracji oraz w profilu Konta są zgodne z prawdą;
 12. wyraża zgodę na otrzymywanie od AceSender informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu na adres email Konta Użytkownika;
 13. umieszczone w Systemie Dane osobowe i informacje dotyczące odbiorców zostały uzyskane i zamieszczone przez Użytkownika w sposób zgodny z prawem oraz w sposób nienaruszający dóbr, w tym dóbr osobistych, osób trzecich;
 14. jest uprawniony przez Odbiorców do przetwarzania ich Danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną tym do przekazania ich AceSender w celu wykonania przez niego Usługi;
 15. jest Administratorem Danych osobowych umieszczonych w Systemie lub jest tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy i posiada zgodę na dalsze podpowierzenie;
 16. ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za importowane do Systemu Dane osobowe, w tym za ich uzyskanie i powierzenie AceSender zgodnie z prawem;
 17. będzie współdziałał z AceSender w sprawie każdej zgłoszonej przez Odbiorców skargi, dotyczącej Wiadomości oraz innych naruszeń Regulaminu, Polityki Antyspamowej, Polityki Prywatności lub Umowy Powierzenia;
 18. importowane pliki do Systemu nie łamią powszechnie obowiązującego prawa;
 19. będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wysyłane z Konta Wiadomości w tym za ich treść. Tworzone wiadomości od początku do końca zależą wyłącznie od Użytkownika;
 20. AceSender nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
 21. przyjmuje do wiadomości, że AceSender przetwarza jego dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności;
 22. wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez AceSender faktur VAT za Usługę w postaci elektronicznej. Taką zgodę można w każdej chwili cofnąć informując nas o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego w procesie rejestracji na adres pomoc@acesender.com lub na piśmie wysłanym na adres AceSender;
 23. będzie informował o zmianie adresu kontaktowego e-mail w terminie nie dłuższym niż siedem dni od zmiany. Adresem kontaktowym jest adres e-mail podany w rejestracji.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Systemu oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „Cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail.
 2. AceSender zaleca, aby hasło odpowiadało wysokim wymogom bezpieczeństwa, tj. posiadało co najmniej 8 znaków, zróżnicowane litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 3. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Programu i przetwarzania zawartych tam Danych osobowych.
 4. Użytkownik nie może sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego Konta na rzecz innych osób.
 5. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto. Jeżeli jednak będzie wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności lub Polityki Antyspamowej AceSender może zablokować Konta i wypowiedzieć Umowę Główną.
 6. AceSender ma prawo czasowo zablokować konto w przypadku:
  1. Użytkownik łamie (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej lub Umowy Powierzenia. W tym przypadku blokada może zostać zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień AceSender może utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Systemu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Systemu miało charakter SPAMu, blokada Konta zostanie utrzymana;
  2. Użytkownik łamie (bądź istnieją ku temu uzasadnione przypuszczenia) przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku blokada może zostać zdjęta po udzieleniu niezbędnych wyjaśnień. Pomimo wyjaśnień AceSender może utrzymać blokadę Konta. W przypadku uznania, iż powyższe naruszenia miały na celu korzystanie z usług Systemu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności jeśli korzystanie z Systemu miało charakter SPAMu, blokadę Konta zostanie utrzymana.
 7. AceSender ma prawo zablokować dostęp do Konta i odstąpić od wykonywania usługi użytkownikowi, bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ale nie wyłącznie:
   1. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
   2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
   3. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku;
   4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO);
  3. Odbiorcy poinformują AceSender, że nie udzielali zgody na otrzymywanie Wiadomości, bądź treść Wiadomości ich obraża lub niepokoi;
  4. AceSender poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zgodności z prawem działań podejmowanych w ramach Usługi przez Użytkownika;
  5. Użytkownik, którego poprzednie Konto zostało zablokowane przez AceSender, założy nowe Konto;
  6. Użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem AceSender;
  7. Stwierdzone zostanie ,że wysyłane wiadomości są niezgodne z Polityką Antyspamową, w tym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub stwierdzenia na liście Odbiorców Kampanii spamtrapow, m.in. adresów abuse (abuse@domena.com) lub postmaster (postmaster@domena.com).
 8. W wypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 6 lub 7 powyżej, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem AceSender.
 9. AceSender zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi w uzasadnionych przypadkach.

IV. Płatności

 1. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik nabywa ilość punktów (kredytów) zgodnie z cennikiem. Ilość aktualnie posiadanych przez Uczestnika punktów (kredytów) jest wyświetlana Uczestnikowi w Systemie. Punkty(kredyty) służą do opłacania wysyłki wiadomości do Odbiorców.
 2. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 186, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495.
 3. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 4. Użytkownik może dokonać opłaty będąc zalogowanym na swoje Konto, za pośrednictwem udostępnionych sposobów płatności.
 5. Użytkownik ma do wyboru następujące metody płatności za zamówienie:
  1. Karty Kredytowe, Debetowe i Przedpłacone (Visa, Maestro, MasterCard)
  2. Szybkie przelewy elektroniczne (Płacę z Alior Bankiem, przelew bankowy, BLIK, BNP Paribas, Płać z BOŚ, Banki Spółdzielcze, Płać z ING, Płacę z Getin, Płacę z Inteligo, Płacę z Idea Bank, Crédit Agricole e-przelew, mTransfer, Płacę z Noble Bank, Nest Bank, Pekao24Przelew, Płacę z iPKO, Plus Bank, Przelew z BANK NOWY BFG S.A., Płacę z Kontem PayU, Przelew24, Przelew z CitiHandlowy, Płacę z Millennium)
 6. Kredytów standardowych oraz promocyjnych nie można zwrócić i odzyskać ich wartości np. wymieniając je z powrotem na pieniądze.
 7. Faktura VAT w formie elektronicznej wystawiana jest po dokonaniu płatności.
 8. Historię faktur Użytkownik może śledzić w zakładce „Konto > Historia płatności
 9. Uzupełnienie stanu Konta nastąpi po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez Użytkownika.
 10. AceSender ma prawo do zmiany opłat w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, poprzez publikację nowego cennika.
 11. Opłaty nie uwzględniają podatku od towaru i usług, chyba że cennik stanowi inaczej. Podatek od towarów i usług będzie każdorazowo doliczany według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury.

V. Dodatkowe prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik może pobrać z Systemu swoje Dane osobowe uprzednio do niego zaimportowane i modyfikowane do pliku w formacie CSV. Plik ten będzie zawierał wprowadzone do systemu dane osobowe Odbiorców wraz z zawartością pól dodatkowych przechowywanych w Systemie. Możliwość ta wyczerpuje obowiązek Acesender wynikający z art. 20 ust. 1 RODO.
 2. Użytkownikowi nie wolno:
  1. działać niezgodnie z prawem oraz dobrymi praktykami e-mail marketingu (określonymi przez IAB Polska w dokumencie Dobre praktyki e-mail marketingu);
  2. wprowadzać do Systemu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. AceSender zastrzega sobie możliwość moderowania wysyłanych przez Użytkownika treści, w tym Wiadomości. Moderacja prowadzona jest przez pracowników Biura Obsługi Klienta bądź też Administratorów Systemu.

VI. Wypowiedzenie Umowy Głównej

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Główną w każdym czasie bez podania przyczyny, kierując do AceSender oświadczenie o wypowiedzeniu na adres pomoc@acesender.com lub na adres siedziby AceSender.
 2. AceSender może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Użytkownika pisemne lub mailowe oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. AceSender może także wypowiedzieć Umowę Główną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik:
 4. łamie postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej lub Umowy Powierzenia;
 5. łamie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. odwołał polecenie przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

VII. Kasowanie Konta

 1. Aby zapewnić najwyższych standardów ochrony danych osobowych Twoich Odbiorców, Serwis umożliwia skasowanie Konta wraz z wszystkimi danymi na nim zgromadzonymi, a w szczególności listami Odbiorców, raportami z wysłanych Kampanii, szkicami niewysłanych Kampanii oraz danymi kontaktowymi i fakturowymi podanymi przez Ciebie. Skasowanie Konta nastąpi w wypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. Aby skasować konto, użytkownik musi napisać na adres pomoc@acesender.com z adresu będącym loginem konta. Po potwierdzeniu właściciela konta na jego wniosek dane zgromadzone na Koncie zostaną skasowane w przeciągu 30 dni.
 3. AceSender uprawniony jest do skasowania Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Umowa Główna wygasła lub została wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu;
  2. Użytkownik nie logował się na Konto przez okres kolejnych 12 miesięcy .
 4. AceSender, na żądanie Klienta, przygotuje protokół ze zniszczenia danych osobowych, które były zaimportowane do Systemu za pośrednictwem Konta.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia zdarzenia skutkującego reklamacją. Reklamacji nie podlegają przerwy w świadczeniu usług płatnych okresowo, trwającej mniej niż nieprzerwane 24 godziny.
 2. Użytkownicy korzystający z Usług mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość na adres e-mail AceSender lub listem poleconym na adres rejestrowy AceSender.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu listu zawierającego reklamację lub otrzymania wiadomości drogą elektroniczną.
 4. AceSender dołoży wszelkich starań, aby reklamacja była rozpatrywana niezwłocznie a Użytkownik otrzymał na nią odpowiedź nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AceSender reklamacji.
 5. Odpowiedź AceSender na reklamację będzie zawierać poza uzasadnieniem także rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.

IX. Odpowiedzialność

 1. AceSender dostarcza Usługę w stanie takim, jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji co do jej funkcjonowania.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi, w szczególności za wszystkie treści zawarte w Wiadomościach oraz realizowanie Kampanie. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi i ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, związaną z wysyłanymi przez niego Wiadomościami i ich treścią. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub naruszające autorskie prawa majątkowe lub osobiste. AceSender nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika.
 3. AceSender nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia Odbiorcy, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Systemu lub Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezawinionych przez AceSender.
 4. AceSender nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika lub podmiotów trzecich niezgodna z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników.
 5. AceSender nie świadczy usług archiwizacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z utraty plików lub danych, w tym Danych osobowych, umieszczanych w Usłudze przez Użytkownika. Użytkownik chcący zapobiec utracie Danych osobowych powinien tworzyć we własnym zakresie kopie bezpieczeństwa plików i danych, w tym Danych osobowych.
 6. AceSender nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, w tym wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 7. AceSender nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika zawartych w Wiadomościach.
 8. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa AceSender ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Użytkownika. AceSender nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanych z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa AceSender. Całkowita odpowiedzialność AceSender, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Użytkownik zgłosił roszczenie do AceSender. Użytkownik niniejszym zwalnia AceSender z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

X. Postanowienia końcowe

 1. AceSender ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, oraz uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Systemu.
 2. AceSender powiadomi Użytkownika o zmianie Regulaminu (lub innego związanego z nim dokumentu) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie acesender.com lub wysłanie wiadomości na adres kontaktowy e-mail Użytkownika oraz zaktualizowanej wersji dokumentu na Koncie użytkownika i na stronie acesender.com.
 3. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej. Użytkownik wskazuje swój adres komunikacyjny e-mail w opcjach Konta i przy rejestracji.
 4. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.
 5. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, na osobę spełniającą kryteria przystąpienia do Umowy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą AceSender.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy AceSender, a Użytkownikiem jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla AceSender.
 8. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 27 grudnia 2020 roku i jest dostępny na acesender.com.